اخبار و اطلاعیه ها

قيمت گذاری برق دارای مشكلات فراوان است

قيمت گذاری برق دارای مشكلات فراوان است

30 شهریور 1394

سرویس صنعت برق نیوز: عملکرد وزارت نیرو در قيمت گذاری برق(تعرفه) مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی را دارای مشكلات فراوان است. برای نمونه، وزارت نيرو هنوز راهكاری برای تعامل سازنده با توليدکنندگان فلزات و ایجاد یک تعرفه مناسب در این بخش حوزه صنعت نيافته و در زمينه وصول مطالبات خود از این قبيل مصرف کننده ها ناکام بوده است.

اگرچه درباره شیوه  قيمت گذاری برق راهکارهای مختلفی مانند بازار برق، هزینه نهایی و قيمت سایه ای (Shadow Price)ارائه شده، با این حال همچنان توافقی برای بکارگیری یکی از این شیوه ها انجام نگرفته است.

نكته اصلی این است که همه روش های فوق الذکر بر مبنای دیدگاه های توليدکننده محاسبه می شود که خواه ناخواه منافع خود را در نظر خواهد گرفت. برای مثال هزینه های تلفات و همچنين هزینه های نيروی انسانی که ممكن است به دليل سومدیریت ایجاد شده باشد نيز در قيمت تمام شده محاسبه می شود. با توجه به تجربيات به دست آمده در این زمينه و همچنين توجه به ماهيت انرژی برق به نظر می رسد استفاده از این نوع قيمت گذاری کارآیی لازم را ندارد.

امروزه در دنيا به جای استفاده از روش های مبتنی بر سمت عرضه راهكارهای مبتنی بر سمت تقاضا (Demand Side) مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قيمت گذاری برخالف مدل های سنتی اقتصادی از مدل های پيشرفته «اقتصاد رفتاری» استفاه می کنند. در این نوع قيمت گذاری به جای توجه به قيمت تمام شده برق که لزوما عادلانه نيست به ارزش برق از دیدگاه مصرف کننده توجه می شود.

این نوع تعرفه در کشورهایی مثل آمریكا و کانادا در حال استفاده است و تأثير خود را در رضایت مصرف کننده، افزایش درآمد وزارتخانه یا شرکت متولی توليد و توزیع، کاهش تلفات و برق دزدی نشان داده است. هر چند محاسبه این نوع تعرفه پيچيده است، اما در صورت انجام یکبار برای هميشه مشكل تعرفه برق و عادلانه بودن آن حل خواهد شد.

منبع: میزان

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان