پروژه های استان

1. احداث پست 400/132 کیلوولت زکریا

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

2. دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین

مشاور : شرکت مهندسی مشاور آناکو

کار فرما : شرکت آب منطقه ایی اردبیل

محل پروژه : پارس آباد

دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین در حال اجرا مشاهده پروژه

3. توسعه پست 400 کیلوولت تربت جام

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : تربت جام

در حال اجرا مشاهده پروژه

4. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه تحویل قطعی مشاهده پروژه

5. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : بیرجند

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. اجرای کلیه عملیات تغییر مسیر خط دو مداره تلسکوپی 132 کیلو ولت شمال پارک - دبیری

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

7. اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : نیشابور

اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک) تحویل قطعی مشاهده پروژه

8. تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : میناب

تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی تحویل موقت مشاهده پروژه

9. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت بوستانو و یک فیدر 63 کیلو ولت در پست نیروگاه بندرعباس (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندر عباس

تحویل قطعی مشاهده پروژه

10. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : حد فاصل ایرانشهر و مچکور

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور تحویل قطعی مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان