مشاوره

در ساختار شرکت آفرینه طوس یک هسته مهندسی توانمند شکل گرفته است و کلیه نیازهای مطالعاتی، طراحی و مهندسی پروژه های شرکت توسط گروه های تخصصی و مهندسی تامین می گردند. وجود این توانمندی شرکت را قادر ساخته است که در اجرای پروژه های خود و بر حسب نیاز مشاوره های لازم را به کارفرمایان ارائه نماید و حتی در مواردی نسبت به ارائه خدمات مشاوره به صورت یک پروژه مستقل اقدام می نماید لیکن در اکثر موارد این خدمات را در حین اجرای پروژه های کلید تحویل ارائه می نماید، ثمره این خدمات صرفه جویی زمان و هزینه با حفظ اصول فنی و مهندسی می باشد. شرکت آفرینه طوس آمادگی دارد که هزینه این نوع خدمات را در قالب بخشی از منافع حاصله برای کارفرمایان دریافت نماید تا اطمینان لازم برای کارفرمایان از نتیجه بخش بودن خدمات مشاوره حاصل شود.

1. جمع آوری آب چاههای حوضه کشف رود

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس آب

کار فرما : شرکت سازمان آب منطقه ای

محل پروژه : پرکندآباد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. طراحی پست های 20/132 کیلو ولت دانشجو و رشتخوار

مشاور : -

کار فرما : شرکت اتانیر

محل پروژه : خراسان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. طراحی پست 20/132 کیلو ولت هرات

مشاور : -

کار فرما : شرکت اتانیر

محل پروژه : یزد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

4. طراحی پست 20/132 کیلو ولت بیهق

مشاور : -

کار فرما : شرکت اتانیر

محل پروژه : سبزوار

تحویل قطعی مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان