مشاوره

در ساختار شرکت آفرینه طوس یک هسته مهندسی توانمند شکل گرفته است و کلیه نیازهای مطالعاتی، طراحی و مهندسی پروژه های شرکت توسط گروه های تخصصی و مهندسی تامین می گردند. وجود این توانمندی شرکت را قادر ساخته است که در اجرای پروژه های خود و بر حسب نیاز مشاوره های لازم را به کارفرمایان ارائه نماید و حتی در مواردی نسبت به ارائه خدمات مشاوره به صورت یک پروژه مستقل اقدام می نماید لیکن در اکثر موارد این خدمات را در حین اجرای پروژه های کلید تحویل ارائه می نماید، ثمره این خدمات صرفه جویی زمان و هزینه با حفظ اصول فنی و مهندسی می باشد. شرکت آفرینه طوس آمادگی دارد که هزینه این نوع خدمات را در قالب بخشی از منافع حاصله برای کارفرمایان دریافت نماید تا اطمینان لازم برای کارفرمایان از نتیجه بخش بودن خدمات مشاوره حاصل شود.

1. مدیریت پروژه خط 400 کیلو ولت بیرجند - زاهدان

مشاور : -

کار فرما : شرکت اهواز فانوس

محل پروژه : سیستان و بلوچستان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. ممیزی انرژی الکتریکی شرکت لعاب مشهد

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. مدیریت مصرف انرژی کارخانجات (سه واحد صنعتی)

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

4. مدیریت مصرف انرژی کارخانجات (چهار واحد صنعتی)

مشاور : شرکت برق منطقه ای خراسان

کار فرما : -

محل پروژه : خراسان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

5. خدمات مهندسی GIS و پیشنهاد فنی پست گوادر

مشاور : -

کار فرما : شرکت خدمات مهندسی صانیر

محل پروژه : پاکستان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. مدیریت طرح 5 پروژه خطوط و پستهای 400 کیلو ولت

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

محل پروژه : آذربایجان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

7. مدیریت طرح 7 پروژه خطوط و پستهای 400 کیلوولت

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

محل پروژه : آذربایجان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

8. مدیریت طرح پستها و خطوط طرح آبرسانی از سد دوستی به مشهد

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان

تحویل قطعی مشاهده پروژه

9. مدیریت طرح پروژه تأمین برق خط انتقال آب از سد دوستی شامل احداث 5 دستگاه پست 6.6/132 کیلوولت 150 و کیلومتر خط انتقال

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سرخس

تحویل قطعی مشاهده پروژه

10. نظارت بر قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق شهرهای شمال خراسان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان شمالی

تحویل قطعی مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه