آفرینه طوس

1. عملیات اجرایی کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی 132کیلوولت و فیبر نوری ارتباط پست کوهسنگی به پست طالقانی

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی 132کیلوولت و فیبر نوری ارتباط پست کوهسنگی به پست طالقانی تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. اجراي كامل عمليات جابجايي كابل 63 كيلوولت اتصالات پست هشتم – پست سيلو

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای غرب

محل پروژه : کرمانشاه

اجراي كامل عمليات جابجايي كابل 63 كيلوولت اتصالات پست هشتم – پست سيلو تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. تأمین تجهیزات، اجرا، تست و راه اندازی عملیات کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی خط کابلی 132 کیلوولت ارتباطی پستهای رضایی – قطار شهری مشهد

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

خط کابلی 132 کیلوولت ارتباطی پستهای رضایی – قطار شهری مشهد تحویل موقت مشاهده پروژه

4. تامین تجهیزات، کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی خط دو مداره 132 کیلو ولت ارتباطی پستهای طالقانی - سجاد

مشاور : شرکت مهندسین مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

5. طراحی، تامین تجهیزات، اجرای ابینه ، مونتاژ و نصب تجهیزات پروژه تثبیت و حفظ کابل دائم 132 کیلو ولت حاشیه ره باغ نعیم

مشاور : -

کار فرما : شهرداری ثامن

محل پروژه : مشهد

مونتاژ و نصب تجهیزات پروژه تثبیت و حفظ کابل دائم 132 کیلو ولت حاشیه ره باغ نعیم تحویل قطعی مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه