آفرینه طوس

1. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت GIS سجاد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان