آفرینه طوس

با بهره گیری از نیروهای توانمند و با تجربه و برخورداری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری (بعضـاً در شرکـت آفرینه طوس تهیه گردیده است) ، نه تنها كليـه نیازهای پروژه های شرکت را به صورت کلیـد تحویل (EPC) تأمیـن می نمایـد بلکـه در مـواردی خدمات خود را به خارج از شرکت نیز ارائـه می نماید. این امـور تا کنون بالغ بر دهها پست 63 تا230 کیلو ولت را اجرا و برقدار نمـوده است و یا دردسـت اجـرا دارد که مورد تقدیـرکارفرمایان محتـرم نیز قرارگرفته است.

1. تأمین کالا و نصب خط برق فشار قوی و ضعیف جهت برق رسانی به پروژه خانه سازی نفت مناطق مرکزی سرخس( به صورت PC)

مشاور : -

کار فرما : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

محل پروژه : سرخس

تأمین کالا و نصب خط برق فشار قوی و ضعیف جهت برق رسانی به پروژه خانه سازی نفت مناطق مرکزی سرخس در حال اجرا مشاهده پروژه

1. عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری و اپراتوری 43 پست و شبکه بالاسری خط یک قطار شهری مشهد

مشاور : امور مدیریت شبکه پست ها

کار فرما : امور بهره برداری قطار شهری مشهد

محل پروژه : مشهد

عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری و اپراتوری 43 پست و شبکه بالاسری خط یک قطار شهری مشهد در حال اجرا مشاهده پروژه

2. عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری پست 132 کیلوولت شیرین دره و خطوط 20 کیلوولت

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری پست 132 کیلوولت شیرین دره و خطوط 20 کیلوولت در حال اجرا مشاهده پروژه

3. عملیات اپراتوری و بهره برداری پست 20/63 کیلوولت دماوند (کشتی سازی)

مشاور : -

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

عملیات اپراتوری و بهره برداری پست 20/63 کیلوولت دماوند (کشتی سازی) در حال اجرا مشاهده پروژه

1. احداث پست 400/132 کیلوولت زکریا

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

2. دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین

مشاور : شرکت مهندسی مشاور آناکو

کار فرما : شرکت آب منطقه ایی اردبیل

محل پروژه : پارس آباد

دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین در حال اجرا مشاهده پروژه

3. توسعه پست 400 کیلوولت تربت جام

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : تربت جام

در حال اجرا مشاهده پروژه

4. تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : میناب

تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی تحویل موقت مشاهده پروژه

5. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت بوستانو و یک فیدر 63 کیلو ولت در پست نیروگاه بندرعباس (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندر عباس

تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : حد فاصل ایرانشهر و مچکور

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور تحویل قطعی مشاهده پروژه

7. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت ناظریه (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت ناظریه در حال اجرا مشاهده پروژه

8. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت مدولار رجایی (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

9. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب و تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت دماوند (کشتی سازی) (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

تحویل موقت مشاهده پروژه

10. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت بیرجند (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : بیرجند

تحویل موقت مشاهده پروژه

11. طراحی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانیف نصب و تست و راه اندازی پست 20/63 کیلو ولت درخت سبز (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندرعباس

در حال اجرا مشاهده پروژه

12. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت GIS سجاد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

13. طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : اسفراین

طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک تحویل قطعی مشاهده پروژه

14. افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : نیک شهر

افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر تحویل قطعی مشاهده پروژه

15. نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان تحویل قطعی مشاهده پروژه

16. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

محل پروژه : آذربایجان

نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج تحویل قطعی مشاهده پروژه

17. اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور ثامن نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : قائن

توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات تحویل قطعی مشاهده پروژه

18. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کيلوولت سوران سراوان (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : سراوان

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی سوران سراوان تحویل قطعی مشاهده پروژه

19. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 2 بی خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای غرب

محل پروژه : کرمانشاه

پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت تحویل قطعی مشاهده پروژه

20. طراحی و تأمین تجهیزات 3 فیدر 230 کیلوولت و 6 فیدر 63 کیلوولت برق سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

طراحی و تأمین تجهیزات برق سیستان و بلوچستان تحویل قطعی مشاهده پروژه

21. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 4 فیدر خط و باس کوپلر 132 کیلو ولت در پست 20/132 کیلوولت خیرآباد (conventional)

مشاور : شرکت برق منطقه ای خراسان

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خیرآباد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

22. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خواف

نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف تحویل قطعی مشاهده پروژه

23. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت فن گستر پارس

محل پروژه : قم

نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا تحویل موقت مشاهده پروژه

24. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد تحویل قطعی مشاهده پروژه

25. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار 2 (DCS)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار تحویل قطعی مشاهده پروژه

26. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : قشم

توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم تحویل قطعی مشاهده پروژه

27. طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران در حال اجرا مشاهده پروژه

28. طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام در حال اجرا مشاهده پروژه

29. طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندرعباس

طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس در حال اجرا مشاهده پروژه

30. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره و خط انتقال مربوطه (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره تحویل موقت مشاهده پروژه

31. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 6/6&20/132 کیلوولت کارخانه ذوب مس خاتون آباد (conventional) (20kv: DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

در حال اجرا مشاهده پروژه

32. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد در حال اجرا مشاهده پروژه

1. احداث نیروگاه بادی نشتیفان خواف

مشاور : -

کار فرما : -

محل پروژه : خواف

احداث نیروگاه بادی نشتیفان خواف در حال اجرا مشاهده پروژه

1. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : بیرجند

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. اجرای کلیه عملیات تغییر مسیر خط دو مداره تلسکوپی 132 کیلو ولت شمال پارک - دبیری

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

4. اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : نیشابور

اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک) تحویل قطعی مشاهده پروژه

5. اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست خیام نیشابور (شمال پارک)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : نیشابور

اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست خیام نیشابور (شمال پارک) تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. عملیات سیم کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری (OPGW) بر روی خطوط 66 کیلوولت مرودشت- سیدان – سعادت شهر به صورت برقدار (بر روی خطوط گرم)

مشاور : شرکت مهندسی مشاوره فارس

کار فرما : شرکت برق منطقه ای فارس

محل پروژه : شیراز

عملیات سیم کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری (OPGW) بر روی خطوط 66 کیلوولت مرودشت تحویل موقت مشاهده پروژه

7. سيم كشي سيم هادي , محافظ و فیبر نوری (OPGW) خط انتقال 132كيلوولت دو مداره قلعه گنج – منوجان 2

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای کرمان

محل پروژه : کرمان

سيم كشي سيم هادي , محافظ و فیبر نوری   (OPGW)  خط انتقال  132كيلوولت دو مداره قلعه گنج تحویل موقت مشاهده پروژه

8. خرید، نصب پايه هاي بتني و اجراي عمليات سيم كشي خط 66 كيلوولت تك مداره تغذیه پست بهمن ابر كوه- یزد

مشاور : شرکت توسعه صنعت برق

کار فرما : شرکت برق منطقه ای یزد

محل پروژه : یزد

خرید، نصب پايه هاي بتني و اجراي عمليات سيم كشي خط 66 كيلوولت تك مداره تغذیه پست بهمن ابر كوه تحویل موقت مشاهده پروژه

9. خط 63 کیلوولت ارتباطی دماوند (کشتی سازی)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

خط 63 کیلوولت ارتباطی دماوند (کشتی سازی) تحویل موقت مشاهده پروژه

10. خط 132 کیلوولت ارتباطی شیرین دره

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

خط 132 کیلوولت ارتباطی شیرین دره تحویل موقت مشاهده پروژه

11. عملیات اجرایی کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی 132کیلوولت و فیبر نوری ارتباط پست کوهسنگی به پست طالقانی

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی 132کیلوولت و فیبر نوری ارتباط پست کوهسنگی به پست طالقانی تحویل قطعی مشاهده پروژه

12. اجراي كامل عمليات جابجايي كابل 63 كيلوولت اتصالات پست هشتم – پست سيلو

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای غرب

محل پروژه : کرمانشاه

اجراي كامل عمليات جابجايي كابل 63 كيلوولت اتصالات پست هشتم – پست سيلو تحویل قطعی مشاهده پروژه

13. تأمین تجهیزات، اجرا، تست و راه اندازی عملیات کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی خط کابلی 132 کیلوولت ارتباطی پستهای رضایی – قطار شهری مشهد

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

خط کابلی 132 کیلوولت ارتباطی پستهای رضایی – قطار شهری مشهد تحویل موقت مشاهده پروژه

14. تامین تجهیزات، کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی خط دو مداره 132 کیلو ولت ارتباطی پستهای طالقانی - سجاد

مشاور : شرکت مهندسین مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

15. طراحی، تامین تجهیزات، اجرای ابینه ، مونتاژ و نصب تجهیزات پروژه تثبیت و حفظ کابل دائم 132 کیلو ولت حاشیه ره باغ نعیم

مشاور : -

کار فرما : شهرداری ثامن

محل پروژه : مشهد

مونتاژ و نصب تجهیزات پروژه تثبیت و حفظ کابل دائم 132 کیلو ولت حاشیه ره باغ نعیم تحویل قطعی مشاهده پروژه

1. احداث پست 400/132 کیلوولت زکریا

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

2. دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین

مشاور : شرکت مهندسی مشاور آناکو

کار فرما : شرکت آب منطقه ایی اردبیل

محل پروژه : پارس آباد

دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین در حال اجرا مشاهده پروژه

3. توسعه پست 400 کیلوولت تربت جام

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : تربت جام

در حال اجرا مشاهده پروژه

4. تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : میناب

تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی تحویل موقت مشاهده پروژه

5. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت بوستانو و یک فیدر 63 کیلو ولت در پست نیروگاه بندرعباس (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندر عباس

تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : اسفراین

طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک تحویل قطعی مشاهده پروژه

7. افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : نیک شهر

افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر تحویل قطعی مشاهده پروژه

8. نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان تحویل قطعی مشاهده پروژه

9. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

محل پروژه : آذربایجان

نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج تحویل قطعی مشاهده پروژه

10. اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور ثامن نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : قائن

توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات تحویل قطعی مشاهده پروژه

11. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کيلوولت سوران سراوان (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : سراوان

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی سوران سراوان تحویل قطعی مشاهده پروژه

12. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 2 بی خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای غرب

محل پروژه : کرمانشاه

پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت تحویل قطعی مشاهده پروژه

13. طراحی و تأمین تجهیزات 3 فیدر 230 کیلوولت و 6 فیدر 63 کیلوولت برق سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

طراحی و تأمین تجهیزات برق سیستان و بلوچستان تحویل قطعی مشاهده پروژه

14. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 4 فیدر خط و باس کوپلر 132 کیلو ولت در پست 20/132 کیلوولت خیرآباد (conventional)

مشاور : شرکت برق منطقه ای خراسان

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خیرآباد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

15. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خواف

نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف تحویل قطعی مشاهده پروژه

16. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت فن گستر پارس

محل پروژه : قم

نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا تحویل موقت مشاهده پروژه

17. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد تحویل قطعی مشاهده پروژه

18. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار 2 (DCS)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار تحویل قطعی مشاهده پروژه

19. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : قشم

توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم تحویل قطعی مشاهده پروژه

20. طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران در حال اجرا مشاهده پروژه

21. طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام در حال اجرا مشاهده پروژه

22. طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندرعباس

طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس در حال اجرا مشاهده پروژه

23. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره و خط انتقال مربوطه (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره تحویل موقت مشاهده پروژه

24. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 6/6&20/132 کیلوولت کارخانه ذوب مس خاتون آباد (conventional) (20kv: DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

در حال اجرا مشاهده پروژه

25. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد در حال اجرا مشاهده پروژه

1. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب و تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت دماوند (کشتی سازی) (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

تحویل موقت مشاهده پروژه

2. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت بیرجند (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : بیرجند

تحویل موقت مشاهده پروژه

3. طراحی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانیف نصب و تست و راه اندازی پست 20/63 کیلو ولت درخت سبز (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندرعباس

در حال اجرا مشاهده پروژه

1. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت GIS سجاد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

1. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : حد فاصل ایرانشهر و مچکور

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت ناظریه (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت ناظریه در حال اجرا مشاهده پروژه

3. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت مدولار رجایی (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

1. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : بیرجند

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. اجرای کلیه عملیات تغییر مسیر خط دو مداره تلسکوپی 132 کیلو ولت شمال پارک - دبیری

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

4. اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : نیشابور

اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک) تحویل قطعی مشاهده پروژه

5. اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست خیام نیشابور (شمال پارک)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : نیشابور

اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست خیام نیشابور (شمال پارک) تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. عملیات سیم کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری (OPGW) بر روی خطوط 66 کیلوولت مرودشت- سیدان – سعادت شهر به صورت برقدار (بر روی خطوط گرم)

مشاور : شرکت مهندسی مشاوره فارس

کار فرما : شرکت برق منطقه ای فارس

محل پروژه : شیراز

عملیات سیم کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری (OPGW) بر روی خطوط 66 کیلوولت مرودشت تحویل موقت مشاهده پروژه

7. سيم كشي سيم هادي , محافظ و فیبر نوری (OPGW) خط انتقال 132كيلوولت دو مداره قلعه گنج – منوجان 2

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای کرمان

محل پروژه : کرمان

سيم كشي سيم هادي , محافظ و فیبر نوری   (OPGW)  خط انتقال  132كيلوولت دو مداره قلعه گنج تحویل موقت مشاهده پروژه

8. خرید، نصب پايه هاي بتني و اجراي عمليات سيم كشي خط 66 كيلوولت تك مداره تغذیه پست بهمن ابر كوه- یزد

مشاور : شرکت توسعه صنعت برق

کار فرما : شرکت برق منطقه ای یزد

محل پروژه : یزد

خرید، نصب پايه هاي بتني و اجراي عمليات سيم كشي خط 66 كيلوولت تك مداره تغذیه پست بهمن ابر كوه تحویل موقت مشاهده پروژه

9. خط 63 کیلوولت ارتباطی دماوند (کشتی سازی)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

خط 63 کیلوولت ارتباطی دماوند (کشتی سازی) تحویل موقت مشاهده پروژه

10. خط 132 کیلوولت ارتباطی شیرین دره

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

خط 132 کیلوولت ارتباطی شیرین دره تحویل موقت مشاهده پروژه

1. عملیات اجرایی کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی 132کیلوولت و فیبر نوری ارتباط پست کوهسنگی به پست طالقانی

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی 132کیلوولت و فیبر نوری ارتباط پست کوهسنگی به پست طالقانی تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. اجراي كامل عمليات جابجايي كابل 63 كيلوولت اتصالات پست هشتم – پست سيلو

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای غرب

محل پروژه : کرمانشاه

اجراي كامل عمليات جابجايي كابل 63 كيلوولت اتصالات پست هشتم – پست سيلو تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. تأمین تجهیزات، اجرا، تست و راه اندازی عملیات کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی خط کابلی 132 کیلوولت ارتباطی پستهای رضایی – قطار شهری مشهد

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

خط کابلی 132 کیلوولت ارتباطی پستهای رضایی – قطار شهری مشهد تحویل موقت مشاهده پروژه

4. تامین تجهیزات، کابلکشی، سرکابل بندی و مفصل بندی خط دو مداره 132 کیلو ولت ارتباطی پستهای طالقانی - سجاد

مشاور : شرکت مهندسین مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

5. طراحی، تامین تجهیزات، اجرای ابینه ، مونتاژ و نصب تجهیزات پروژه تثبیت و حفظ کابل دائم 132 کیلو ولت حاشیه ره باغ نعیم

مشاور : -

کار فرما : شهرداری ثامن

محل پروژه : مشهد

مونتاژ و نصب تجهیزات پروژه تثبیت و حفظ کابل دائم 132 کیلو ولت حاشیه ره باغ نعیم تحویل قطعی مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه