آفرینه طوس

1. احداث پست 400/132 کیلوولت زکریا

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

2. دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین

مشاور : شرکت مهندسی مشاور آناکو

کار فرما : شرکت آب منطقه ایی اردبیل

محل پروژه : پارس آباد

دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین در حال اجرا مشاهده پروژه

3. توسعه پست 400 کیلوولت تربت جام

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : تربت جام

در حال اجرا مشاهده پروژه

4. تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : میناب

تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی تحویل موقت مشاهده پروژه

5. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت بوستانو و یک فیدر 63 کیلو ولت در پست نیروگاه بندرعباس (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندر عباس

تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : اسفراین

طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک تحویل قطعی مشاهده پروژه

7. افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : نیک شهر

افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر تحویل قطعی مشاهده پروژه

8. نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان تحویل قطعی مشاهده پروژه

9. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

محل پروژه : آذربایجان

نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج تحویل قطعی مشاهده پروژه

10. اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور ثامن نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : قائن

توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات تحویل قطعی مشاهده پروژه

11. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کيلوولت سوران سراوان (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : سراوان

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی سوران سراوان تحویل قطعی مشاهده پروژه

12. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 2 بی خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای غرب

محل پروژه : کرمانشاه

پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت تحویل قطعی مشاهده پروژه

13. طراحی و تأمین تجهیزات 3 فیدر 230 کیلوولت و 6 فیدر 63 کیلوولت برق سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

طراحی و تأمین تجهیزات برق سیستان و بلوچستان تحویل قطعی مشاهده پروژه

14. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 4 فیدر خط و باس کوپلر 132 کیلو ولت در پست 20/132 کیلوولت خیرآباد (conventional)

مشاور : شرکت برق منطقه ای خراسان

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خیرآباد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

15. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خواف

نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف تحویل قطعی مشاهده پروژه

16. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت فن گستر پارس

محل پروژه : قم

نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا تحویل موقت مشاهده پروژه

17. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد تحویل قطعی مشاهده پروژه

18. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار 2 (DCS)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار تحویل قطعی مشاهده پروژه

19. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : قشم

توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم تحویل قطعی مشاهده پروژه

20. طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران در حال اجرا مشاهده پروژه

21. طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام در حال اجرا مشاهده پروژه

22. طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندرعباس

طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس در حال اجرا مشاهده پروژه

23. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره و خط انتقال مربوطه (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره تحویل موقت مشاهده پروژه

24. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 6/6&20/132 کیلوولت کارخانه ذوب مس خاتون آباد (conventional) (20kv: DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

در حال اجرا مشاهده پروژه

25. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد در حال اجرا مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه