آفرینه طوس

1. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت نمایشگاه تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : بیرجند

اجرای عملیات سیمکشی فیبر نوری خط 132 کیلوولت بیرجند- باقران تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. اجرای کلیه عملیات تغییر مسیر خط دو مداره تلسکوپی 132 کیلو ولت شمال پارک - دبیری

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

4. اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : نیشابور

اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست عطار (شمال پارک) تحویل قطعی مشاهده پروژه

5. اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست خیام نیشابور (شمال پارک)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : نیشابور

اجرای واریانت خط 132 کیلوولت پست خیام نیشابور (شمال پارک) تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. عملیات سیم کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری (OPGW) بر روی خطوط 66 کیلوولت مرودشت- سیدان – سعادت شهر به صورت برقدار (بر روی خطوط گرم)

مشاور : شرکت مهندسی مشاوره فارس

کار فرما : شرکت برق منطقه ای فارس

محل پروژه : شیراز

عملیات سیم کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری (OPGW) بر روی خطوط 66 کیلوولت مرودشت تحویل موقت مشاهده پروژه

7. سيم كشي سيم هادي , محافظ و فیبر نوری (OPGW) خط انتقال 132كيلوولت دو مداره قلعه گنج – منوجان 2

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای کرمان

محل پروژه : کرمان

سيم كشي سيم هادي , محافظ و فیبر نوری   (OPGW)  خط انتقال  132كيلوولت دو مداره قلعه گنج تحویل موقت مشاهده پروژه

8. خرید، نصب پايه هاي بتني و اجراي عمليات سيم كشي خط 66 كيلوولت تك مداره تغذیه پست بهمن ابر كوه- یزد

مشاور : شرکت توسعه صنعت برق

کار فرما : شرکت برق منطقه ای یزد

محل پروژه : یزد

خرید، نصب پايه هاي بتني و اجراي عمليات سيم كشي خط 66 كيلوولت تك مداره تغذیه پست بهمن ابر كوه تحویل موقت مشاهده پروژه

9. خط 63 کیلوولت ارتباطی دماوند (کشتی سازی)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

خط 63 کیلوولت ارتباطی دماوند (کشتی سازی) تحویل موقت مشاهده پروژه

10. خط 132 کیلوولت ارتباطی شیرین دره

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

خط 132 کیلوولت ارتباطی شیرین دره تحویل موقت مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان