آفرینه طوس

گزارشات

[آرشیو]
با پیگیری های شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس، موضوع چالش های قراردادهای یکطرفه پیمانکاری، با توجه به تحولات و شرایط حاکم و نوسانات نرخ ارز ظرف ماههای گذشته، طی نامه شماره 43450-40-GEN -16 مورخ 29/06/1396 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان ارسال و از آن دبیرخانه محترم درخواست شد که با توجه به شرایطی که پیمانکاران با آن مواجه هستند
ادامه خبر ...
بر اساس توافقنامه منعقده بین این شرکت و مسئولان قوه قضائیه از این پس تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی این قوه که به عنوان بیمه شده معرفی شوند، نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه درمان تکمیلی خواهند بود. همچنین افراد تازه استخدام شده، کارکنان انتقالی، همسر کارکنانی که ازدواج کرده اند و افرادی که در اثنای سال بیمه ای تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهند گرفت نیز در صورت احراز هویت از این خدمات بهره مند خواهند شد.
ادامه خبر ...

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان